Follow us:

Disclaimer en Privacy

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Disclaimer en Privacy

EIGENDOMSRECHT

De inhoud en informatie die worden getoond op deze website zijn het onvervreemdbaar eigendom van het Curaçao Toeristen Bureau. Alle rechten zijn voorbehouden. Door het gebruiken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met alle bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen zoals deze zijn opgenomen op deze website. U accepteert daarbij dat de inhoud van de website, inclusief de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken kunnen worden herzien door het Curaçao Toeristen Bureau.
Het reproduceren, downloaden, kopiëren of (her)distribueren voor commerciële doeleinden van materiaal en/of ontwerpelementen van of op deze website is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Curaçao Toeristen Bureau.
Deze website kan documenten, bestanden, artikelen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, iconen, illustraties en ander materiaal bevatten waarop eigendomsrechten en copyright berusten van het Curaçao Toeristen Bureau en/of van derden. Ook voor het gebruik van materialen en uitingen van derden kan toestemming zijn vereist. U dient zelf om toestemming te verzoeken.

GEEN GARANTIE

Deze website en zijn inhoud worden u uitsluitend voor persoonlijk gebruik aangeboden. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die de website biedt, kent daarmee geen enkele expliciete of impliciete garantieverplichting van de zijde van het Curaçao Toeristen Bureau of van derden, inclusief (doch niet limitatief) de zaken die betrekking hebben op beschikbaarheid, juistheid, compleetheid, gangbaarheid of betrouwbaarheid. Uw gebruik van deze website is geheel op eigen risico. Het Curaçao Toeristen Bureau geeft geen garantie dat deze website consistent of zonder fouten is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de inhoud die u ontvangt van of via deze website vrij is van virussen of andere schadelijke invloeden.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Onder geen enkele voorwaarde zijn het Curaçao Toeristen Bureau en de aan het Curaçao Toeristen Bureau gelieerde maatschappijen aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade die uzelf of een aanverwante partij oploopt (waaronder strafschade, incidentele schade, gevolgschade) en die verband houdt met het gebruik van deze website, de informatie die op deze website is geplaatst of ondeskundig gebruik van de website, ongeacht de rechtsgrond die aan zulke schade ontleend kan worden (contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid).

VRIJWARING

U stemt er in toe om het Curaçao Toeristen Bureau - onverwijld na het eerste verzoek hiertoe én geheel voor eigen rekening - te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle financiële aansprakelijkheid, claims, onkosten (waaronder de kosten juridische bijstand) die voortkomen uit het gebruik of misbruik van deze website. Deze verplichting die u dienaangaande op zich neemt, is ook van toepassing op individuele medewerkers van het Curaçao Toeristen Bureau alsmede op elke derde partij die in opdracht van het Curaçao Toeristen Bureau werkzaam is. Het Curaçao Toeristen Bureau zal, te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken, de vrijheid nemen om de bewijslast bij u te leggen betreffende aansprakelijkheidkwesties of claims, met dien verstande dat het Curaçao Toeristen Bureau hieromtrent geen enkele verplichting, in welke vorm dan ook, kan worden opgelegd.

GEBRUIKERSINFORMATIE

Het staat het Curaçao Toeristen Bureau vrij de informatie over u, welke verkregen wordt door uw gebruik van de site, zoals uw IP-adres, naam, postadres, e-mailadres, te gebruiken voor interne doeleinden, waaronder marketingdoeleinden. In het verlengde daarvan is het het Curaçao Toeristen Bureau toegestaan, in alle discretie, zulke informatie ter beschikking te stellen aan partijen die zijn verbonden Curaçao Toeristen Bureau.

GEBRUIKSRECHTEN

Bijdragen die op de website worden geplaatst, worden gezien als niet-vertrouwelijk. Door het posten of toevoegen van communicatie op deze website geeft u het Curaçao Toeristen Bureau automatisch toestemming voor het vrijelijk gebruiken, reproduceren, overnemen, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden en/of vertonen van zulke bijdragen in elke vorm, overal en ten behoeve van ieder doeleinde, inclusief handelsdoeleinden.

Het is niet geoorloofd materiaal toe te voegen aan deze website dat door enige persoon of entiteit als obsceen, lasterlijk, pornografisch, radicaal, bedreigend, opstokend, valselijk, hatelijk of beschamend kan worden opgevat, of dat de (nationale en internationale) wetten en regels schendt.

AANPASSINGEN

Het Curaçao Toeristen Bureau behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te veranderen, te corrigeren en/of te verbeteren op het moment dat zulks haar goeddunkt. Degelijke mutaties kunnen ook de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen betreffen. Zulke veranderingen zullen online gepubliceerd worden. U bent dan ook gebonden aan deze veranderingen.

SCHENDING VAN REGLEMENTEN EN VOORSCHRIFTEN

Het Curaçao Toeristen Bureau behoudt zich het recht voor om alle wettelijk geoorloofde middelen in te zetten tegen het schenden van de reglementen en de voorschriften, inclusief het recht om een specifieke gebruiker de toegang tot de website te beletten.

LINKS

Als service aan webbezoekers voorziet deze website in links naar andere websites. Het bezoeken van deze sites is voor eigen risico. Het Curaçao Toeristen Bureau is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze doorgelinkte websites.

HANDELSMERKEN

Het reproduceren, downloaden, kopiëren of (her)distribueren voor commerciële doeleinden van materiaal en/of ontwerpelementen van of op deze website is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Curaçao Toeristen Bureau.

UITSLUITING

Deze voorwaarden en bepalingen vormen de complete overeenkomst tussen u en het Curaçao Toeristen Bureau m.b.t. het gebruik van deze website. Als in een juridische procedure blijkt dat één of meerdere voorwaarden of bepalingen in deze overeenkomst geen stand houden, dan blijven de overige bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

Op ieder geschil tussen u en het Curaçao Toeristen Bureau aangaande het gebruik van deze website is uitsluitend het recht van de Nederlandse Antillen en/of haar de politieke onderafdelingen van toepassing, met uitsluiting van conflicterende wetsbepalingen. Alleen de rechtbank van de Nederlandse Antillen is bevoegd om van enig geschil tussen u en het Curaçao Toeristen Bureau kennis te nemen.

© 2008 Curaçao Tourist Development Board